C:\Documents and Settings\Administrator.MYPC-BB98446388\桌面\我已接收的檔案\轉檔音樂


<<歌詞>>
原來

當我聽見房間的迴音
當我這邊還是壞天氣
當微笑顯得有些刻意
嘆氣也沒有原因
而我才發現
只剩我自己 和太多的痕跡

當天上的雲飛的太低
當我開始一個人旅行
當時間都不再有意義
有太多事能回憶
原來我自己
已經太熟悉 一個人的呼吸

原來 傷心會比較容易
原來學著忘記比較不容易
當我忽然聽見屬於你的消息
我總是告訴我自己一切會過去

原來 愛著你比較容易
原來擁抱比獨處還要容易
聽你說愛我比放棄你要容易
我會試著去相信
一個人比較容易
我會學著去相信
一個人比較容易