I can do it!

 

詞:張鳳儀  曲:陳哲聖  編曲:陳哲聖

 

 

我在心裡種下一個夢想  期盼他  快快長大

 

有時烏雲遮住溫暖陽光  看不到任何希望

 

靠著你給我的力量  我的未來無限寬廣

 

你的愛  使我勇敢夢想  在你應許裡  我有盼望

 

 

I can do it!  I can do it!  小小種子可以長成大樹

 

I can do it!  I can do it!  滴滴水珠可以穿透岩石

 

I can do it!  I can do it!  粒粒細沙可以建造高塔

 

I can do it!  I can do it!  小小的我可以完成夢想

 

 

我要勇敢堅持我的夢想  保護他  讓他長大

 

勇氣和信心是我的翅膀  帶我要飛向陽光

 

靠著你給我的力量  我的未來無限寬廣

 

你的愛  使我勇敢夢想  在你應許裡  我有盼望